VR می تواند به یک فضای خصوصی برای ذهن شما تبدیل شود – مکانی برای استراحت و تفکر. یا می تواند مکانی برای کشف چیزهای ناراحت کننده در یک محافظ شبیه سازی شده باشد. واقعیت مجازی در روانشناسی و مراقبه نیز تاثیر گذشته است 

دنیاهای مجازی می توانند از دنیای واقعی حذف شوند یا آزمایشگاهی برای کشف رفتار انسان باشند. مطالعات نشان داده است که VR بسیار پریشان کننده است ، در مقایسه با طب سنتی می تواند یک مسکن ضد استرس موثر باشد.

VR می تواند به یک فضای خصوصی برای ذهن شما تبدیل شود – مکانی برای استراحت و تفکر. یا می تواند مکانی برای کشف چیزهای ناراحت کننده در یک محافظ شبیه سازی شده باشد. دنیاهای مجازی می توانند از دنیای واقعی حذف شوند یا آزمایشگاهی برای کشف رفتار انسان باشند. مطالعات نشان داده است که VR بسیار پریشان کننده است ، در مقایسه با طب سنتی می تواند یک مسکن ضد استرس موثر باشد.

واقعیت مجازی در روانشناسی و مراقبه نیز تاثیر گذشته است 

روانشناسی و مراقبه در واقعیت مجازی:

VR کاربردهای باور نکردنی در زمینه های روانشناسی و درمان دارد. روان درمانی از طریق VR یک ایده ی جدید نیست. این مفهوم در سال 1992 در تز دکترای، دکتر مکس نورت (دانشمند کامپیوتر) مطرح شد. ایده های دکتر نورت توسط ارتش امریکا پذیرفته شد که در نتیجه ی آن از طریق کمک مالی برای تحقق این پروژه از وی تقدیر کردند. در سال های اخیر صنعت غیر نظامی در این جنبش قرار گرفته است و تعدادی از درمان ها را برای وحشت، اضطراب، اختلالات عصبی و حتی ناتوانی هایی مثل اوتیسم، ارائه می دهد.

دنیاهای مجازی می توانند از دنیای واقعی حذف شوند یا آزمایشگاهی برای کشف رفتار انسان باشند. مطالعات نشان داده است که VR بسیار پریشان کننده است ، در مقایسه با طب سنتی می تواند یک مسکن ضد استرس موثر باشد.VR می تواند به یک فضای خصوصی برای ذهن شما تبدیل شود – مکانی برای استراحت و تفکر. یا می تواند مکانی برای کشف چیزهای ناراحت کننده در یک محافظ شبیه سازی شده باشد. دنیاهای مجازی می توانند از دنیای واقعی حذف شوند یا آزمایشگاهی برای کشف رفتار انسان باشند.