پروژه ASA Gallery


گروه تولیدی بازرگانی آسا دارای 15 سال سابقه در زمینه تولید کالاهای دکوراتیو، سرو و پذیرایی است. آسا توانسته با سه فاکتور خلاقیت در طراحی محصولات زیبا، حساسیت زیاد در کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش نظر مشتریان را جلب و سهم بزرگی از بازار محصولات دکوراتیو را تصاحب کند. استفاده از متریال درجه یک در ساخت محصولات آسا موجب کسب رضایت مشتریان شده.

فعالیت های شرکت ویرتوپیا برای آسا گالری : طراحی سایت asagallery.ir و سئو سایت  ، تولید محتوای دیجیتال،عکاسی محصولات ، و دیگر فعالیت های دیجیتال مارکتینگ مانند اینستاگرام

 

پروژه واقعیت مجازی شرکت تجهیزات پزشکی اوحد


تجهیزات پزشکی اوحد در سال 1986 پس از مطالعات و تحقیقات به عنوان اولین تولید کننده گاز پزشکی در ایران تاسیس شد. شرکت تجهیزات پزشکی اوحد یکى از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات پزشکى و بیمارستانى است اوحد توانسته است. طى سالهاى گذشته بیمارستانهاى بزرگ و کوچک زیادى را در سطح وسیعى زیر پوشش تجهیزات خود قرار دهد.

کارهای انجام شده توسط شرکت ویرتوپیا برای تجهیزات پزشکی اوحد:

تولیدمحتوای دیجیتال، طراحی لوگو ، عکاسی محصولات ، ساخت تجهیزات پزشکی با تکنولوژی VR ، انجام  سئو سایت اوحد

ساختمان CPT


شـرکت مهندسـی کاشـالوت به عنـوان یـک مجموعـه فنـی، مهندسـی در اجـرای پـروژه هـای سـاختمانی بعنـوان کارآفریـن در سـال 1355 تأسـیس و در اداره ثبـت شـرکت های اسـتان تهـران بـه ثبـت رسـید. فعالیت هـای گسـترده و عمـده شـرکت کاشـالوت در بخــش هــای مهندســی، ســاختمانی، تأسیســاتی و تجهیزاتــی در اقصــی نقــاط ایــران طــی نزدیــک بــه 40 ســال فعالیــت ارزشـمند، منجـر بـه سـاخت، تحویـل و بهـره بـرداری پـروژه هـای گوناگـون شـامل: نمایشـگاهی، تجـاری، اداری، آموزشـی، ورزشـی، فرودگاهـی، صنعتـی، بیمارسـتانی، مسـکونی و… گردیـد.

فعالیت های شرکت ویرتوپیا برای کاشالوت : طراحی لوگو ، طراحی وبسایت

تمامی حقوق مالکیت معنوی این سایت برای شرکت ویرتوپیا محفوظ است.