پروژه مجموعه بیمارستان نیکان (Sepid Hospital)


شرکت ویرتوپیا با همکاری کارشناسان و مدیران بیمارستان نیکان توانسته است اولین پروژه بیمارستانی واقعیت مجازی کشور را به طور کاملا بومی در میهن عزیزمان طراحی، تولید و اجرا نماید. فاز ابتدایی این پروژه شامل اتاق عمل به همراه تجهیزات کامل ، اتاق نیمه خصوصی پذیرش بخش و راهروها، در خرداد 98 به کارفرمای پروژه تحویل داده شد.

شرکت توسعه مهندسی بام در ایـن پـروژه اتـاق هـای مختلـف بیمارسـتان جهـت بازدیـد کامـل سـهام دارن و مشـتریان احتمالـی بـه طـور کامـل در فضـای مجـازی سـاخته و بـا کلیـه جزئیـات اجـرا گردیـده اسـت. بـه نحـوی کـه خریـداران و سـهام دارن مـی تواننـد علـاوه بـر قـدم زدن در محیـط بیمارسـتان، از پنجـره هـای سـاختمان، منظـره واقعـی و چشـم انـداز شـهر را نظـاره گـر باشـند.و حضـور در فضـای مطـب خـود را مـدت هـا قبـل از اتمـام پـروژه تجربـه کننـد. در ایـن پـروژه امـکان جابجایـی در طبقـات و اتـاق هـا بـرای بازدیـد کننـده فراهـم آمـده اسـت.

در این پروژه اتاق های مختلف بیمارستان جهت بازدید کامل سهام دارن و مشتریان احتمالی به طور کامل در فضای مجازی ساخته و با کلیه جزئیات اجرا گردیده است. به نحوی که خریداران و سهام دارن میتوانند علاوه بر قدم زدن در محیط بیمارستان، از پنجرههای ساختمان، منظره ی واقعی و چشم انداز شهر را نظارهگر باشند و حضور در فضای مطب خود را مدتها قبل از اتمام پروژه تجربه کنند. در این پروژه امکان جابجایی در طبقات و اتاقها برای بازدیدکننده فراهم شده است.

 

پروژه واقعیت مجازی شرکت تجهیزات پزشکی اوحد


تجهیزات پزشکی اوحد در سال 1986 پس از مطالعات و تحقیقات به عنوان اولین تولید کننده گاز پزشکی در ایران تاسیس شد. شرکت تجهیزات پزشکی اوحد یکى از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات پزشکى و بیمارستانى است اوحد توانسته است. طى سالهاى گذشته بیمارستان هاى بزرگ و کوچک زیادى را در سطح وسیعى زیر پوشش تجهیزات خود قرار دهد.

کارهای انجام شده توسط شرکت ویرتوپیا برای تجهیزات پزشکی اوحد:

طراحی لوگو ، عکاسی محصولات ، ساخت تجهیزات پزشکی با تکنولوژی VR ، انجام  سئو سایت اوحد

پروژه تجهیزات اتاق عمل شرکت صا ایران


شـرکت صـا ایـران بـه منظـور نمایـش تجهیـزات اتـاق عمـل هوشـمند خـود کـه در حـال حاضـر از پیشـروترین صنایـع تولیـدی ایـن شـرکت مـی باشـد، ابتـدای سـال 1398 طراحـی و سـاخت اتـاق عمـل پـروژه بیمارسـتان کرمانشـاه خـود را در فضـای واقعیـت مجـازی بـه اسـتودیو ویرتوپیـا سـفارش داده و پـروژه مـورد نظـر را بـرای بازدیدکننـدگان نمایشـگاه ایـران هلـث 98 بـا همـکاری ویرتوپیـا بـه نمایـش گذاشـت.

بازی VR Cliff


بازی VR Cliff یکی از پروژه های شرکت ویرتوپیا می باشد. که در آن شما را با تکنولوژی VR به طبیعتی جذاب و هیجان انگیز می برد. در این بازی شما یاید هفت سین را کامل کنید و تجربه آن برایتان بسیار به یادماندنی خواهد بود.

فروش جواهرات با استفاده از تکنولوژی AR


فروش جواهرات با استفاده از تکنولوژی AR یکی از بهترین و عملی ترین نمونه های استفاده از واقعیت افزوده در جواهرات واحدهای نمایش برای فروش است.

در نهایت مطالعات مختلف نشان می دهد که اکثر خریداران مایل به استفاده از واقعیت افزوده در خرده فروشی هستند و 55% بیان کردند که AR در خرید مناسب به آن ها کمک کرده است

شرکت ویرتوپیا با استفاده از تکنولوژی VR و AR محصولات جواهری علاقبند را طراحی کرده است.

بازی سرزمین آبنبات


بازی سرزمین آبنات یکی دیگر از بازی هایی است که شرکت ویرتوپیا آن را با استفاده از واقعیت مجازی طراحی کرده است.

ماجراجویی از جهان خیالی بی حد و حصر که کل خانواده می توانند از آن لذت ببرند. شما از حضور در میان آب نبات های پر جنب و جوش ، بستنی ، دونات و انواع شیرینی هایی که تصور می کنید بسیار هیجان زده خواهید شد.

مناسب برای 5 سال یا بالاتر

پروژه VR Park


شرکت ویرتوپیا اولین مجموعه مهندسی هنری تولید محتوای بازی های واقعیت مجازی و افزوده کاملا بومی است. در این راستا بازی های مهیج و سرگرم کننده واقعیت مجازی برای گروه های سنی مختلف تولید کرده است.

با استعانت از خداوند متعال و همکاری و حمایت مجموعه پارک آب و آتش تهران اولین پروژه واقعیت مجازی Virtual Reality Park در میهن عزیزمان با مناسبت عید باستانی نوروز در مدت تعطیلات سال نو در فروردین ماه 1398 برگزار شد

پروژه Cat Walk


پـروژه کـت واک مجـازی بـا همـکاری مجلـه مـد لوتـوس و بـا هـدف بکارگیـری واقعیـت افـزوده در صنعـت مـد و Fashion بـرای اولیـن بـاردر ایـران طراحـی و در تـالار آیینـه تهـران بـه اجـرا درآمـد. ایـن پـروژه بـا توجـه بـه اسـتفاده از فـن آوری نویـن و جذابیـت بـالا، مـورد توجـه بسـیار بازدیدکننـدگان و رسـانه هـای داخـل و خـارج از کشـور قرارگرفـت.

تمامی حقوق مالکیت معنوی این سایت برای شرکت ویرتوپیا محفوظ است.