VR می تواند به یک فضای خصوصی برای ذهن شما تبدیل شود – مکانی برای استراحت و تفکر. یا می تواند مکانی برای کشف چیزهای ناراحت کننده در یک محافظ شبیه سازی شده باشد. واقعیت مجازی در روانشناسی و مراقبه نیز تاثیر گذشته است 

(بیشتر…)